യുടെ പ്രൊഫഷണൽ വിതരണക്കാരൻ
നിർമ്മാണ യന്ത്ര ഉപകരണങ്ങൾ

വീഡിയോ

SINOVO ആമുഖം

ഹൈഡ്രോളിക് പൈൽ ബ്രേക്കർ

റോട്ടറി ഡ്രില്ലിംഗ് റിഗ്

ഹൈഡ്രോളിക് വാട്ടർ കിണർ ഡ്രില്ലിംഗ് റിഗ്

സിനോവോ കോർ ഡ്രില്ലിംഗ് റിഗ് ജിയോളജിക്കൽ ഡ്രില്ലിംഗ് റിഗ്

ഡയഫ്രം വാൾ ഗ്രാബ്സ്

ദേശാണ്ടർ

ഹൈഡ്രോളിക് സ്റ്റാറ്റിക് പൈൽ ഡ്രൈവർ